privacystatement gastgegevens

Privacy Statement

Privacy statement verwerking gastgegevens door stichting Bio Kinderrevalidatie

In dit Privacy statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Stichting Bio Kinderrevalidatie is ook bekend onder de naam Bio Vakantieoord en wordt hieronder verder Bio genoemd.

Bio gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Reikwijdte

Dit Privacy Statement is van toepassing op verwerking gastgegevens ten behoeve van een verblijf in het Bio Vakantieoord of gebruikmaking van een van de faciliteiten. Ook de aanvragen voor sponsorvakanties vallen hieronder.
De algemene privacy statement vind u hier.  

Verantwoordelijke

Bio is de verantwoordelijke voor de verwerking van gastgegevens in de zin van de Wbp en Avg.

Bio is bereikbaar via e-mail: info@stichtingbio.nl
en is gevestigd aan de
Wekeromseweg 8
6816VS Arnhem

Voor welke doeleinden verwerkt Bio uw persoonsgegevens?

Bio verwerkt NAW gegevens en geboortedata van al haar vakantiegasten om te voldoen aan de wet die ons verplicht een nachtregister bij te houden. Tevens willen we zelf graag weten wie op ons terrein verblijft zodat we onze gasten kunnen aanspreken.

Bio verwerkt ook persoonsgegevens incl. leeftijd en enkele medische gegevens. Deze gegevens omtrent een eventuele beperkingen (géén diagnoses/medicijngebruik) worden geregistreerd om de gasten van het Bio Vakantieoord goed ten dienst te zijn en bovendien in geval van calamiteiten de juiste hulp te kunnen bieden.
Gebruik van medicinaal zuurstof wordt bijgehouden voor de veiligheid van de gasten en hulpverleners bij calamiteiten.
Deze gegevens worden intern gedeeld met medewerkers die hiervan op de hoogte dienen te zijn en met het BHV-team in geval van calamiteiten.

Daarnaast worden persoonsgegevens als leeftijd, woonplaats en de aard van de beperking (géén diagnoses/medicijngebruik) bijgehouden voor statistich onderzoek. In deze statistieken zijn de gegevens niet herleidbaar. De statistieken kunnen gebruikt worden voor verbetering van onze diensten, marketingonderzoek en fondswerving.

Voor de aanvraag van “sponsorvakanties” worden soms diagnoses en uitgebreidere medische gegevens alsmede financiële- en/of gezinssituaties  aan Bio verstrekt. Deze worden gebruikt om te beoordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor een “sponsorvakantie”. Deze gevoelige gegevens worden na de beoordeling vernietigd en niet intern gedeeld.

Wij beveiligen de gegevns vanaf het moment dat wij ze in bezit hebben.
Denk u eraan dat als u ons gegevens verstuurd per e-mail dat deze gegevens niet beveiligd verstuurd worden. Voor uw veiligheid werken wij momenteel aan een beveiligd formulier zodat uw gegevens ook onderweg naar ons beveiligd zijn.
Mocht u uw gegevens nu al niet per e-mail willen versturen neem dan contact op met de receptie van het Bio Vakantieoord.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Naw; geboortedatum; telefoonnummer; e-mailadres; postadres; naam relatie die in geval van calamiteit wordt gewaarschuwd; al dan niet een lichamelijke of verstandelijke beperking; gebruik rolstoel; gebruik zuurstof.
Bij een aanvraag voor een sponsorvakantie worden soms diagnoses en uitgebreidere medische gegevens alsmede financiële- en/of gezinssituaties  aan Bio verstrekt.
In telefoongesprekken kunnen soms diagnoses en uitgebreidere medische gegevens alsmede financiële- en/of gezinssituaties ter sprake komen, indien dit voor een prettig verloop van de vakantie noodzakelijk is worden hiervan aantekeningen gemaakt.
Bio verzamelt deze (persoons)gegevens direct bij u, deze gegevens worden nadrukkelijk niet verrijkt met gegevens van derden.

Hoe zorgt Bio voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Bio verwerkt deze gevoelige persoonsgegevens alleen ten behoeve van de uw vakantie bij het Bio vakantieoord.
Bio gaat zeer vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens. Bio neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat deze persoonsgegevens worden beschermd. Bio zal deze gevoelige persoonsgegevens in geen enkel geval delen met derden behalve als dit in medisch belang is van de gast in geval van een calamiteit. Of in geval van aanwezigheid van zuurstof in de vakantiebungalow met hulpverleners voor hun veiligheid, dit in verband met de explosieve eigenschappen van deze medicinale zuurstof bij brand.

Deze gegevens zijn toegankelijk voor de leverancier van onze reserveringssoftware. Met deze leverancier is een verwerkingsovereenkomst afgesloten en de veiligheid van de gegevens is hierin gewaarborgd.

Bio verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Veilige informatieoverdracht

Indien u gebruik wenst te maken van een beveiligde verbinding om uw gegevens aan ons te versturen kunt u contact opnemen met de receptie van het Bio Vakantieoord.

Bewaartermijn

Bio bewaart deze gevoelige persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.
De gastgegevens worden na de laatste dienstverlening 4 jaar bewaard om een eventuele volgende dienstverlening makkelijker te laten verlopen. Na deze periode worden de gegevens gewist, vier weken later zullen dan ook alle gegeven uit de back-up data gewist zijn.
De reserveringsgegevens vallen onder financiele gegevens en worden wettelijk 7 jaar bewaard.
Mocht u er prijs op stellen dat wij de gastgegevens (niet de reserveringsgegevens) direct na vertrek wissen dan kunt u dat bij het reserveren aangeven.
natuurlijk kunt u ook later een verzoek tot het wissen van deze gegevens doen.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Bio. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Bio nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Stuur uw verzoek naar:
e-mail: info@stichtingbio.nl

of per post:
Stichting Bio Kinderrevalidatie
T.A.V. PRIVACY OFFICER
Wekeromseweg 8
6816VS Arnhem

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juni 2018

Bio behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Bio raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Indien er wijzigingen plaatsvinden die betrekking hebben op de verwerking van medische gegevens zullen betrokkenen altijd vooraf op de hoogte gesteld worden.


IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09