voorwaarden en huisregels

Huisregels Bio Vakantieoord

Voor de goede orde moeten alle gebruikers van het Bio Vakantieoord zich aan de volgende regels houden:

Verkeer en Parkeren

Het Bio Vakantieoord is zo veel mogelijk autovrij:

 • Gasten mogen kortdurend met de auto naar de bungalow voor in- en uitladen;
 • Parkeren en rijden is niet toegestaan op het gras. Om in- en uit te laden kunnen gasten de auto kortdurend aan de rand van de geasfalteerde weg zetten;
 • Alleen de hoofdwegen op het terrein van het Bio Vakantieoord zijn toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Op de toegangspaadjes naar de bungalows toe is geen verkeer toegestaan;
 • Bungalowgasten en alle andere bezoekers parkeren op de centrale parkeerplaatsen bij de hoofdingang met een ingevulde Bio Parkeerkaart achter het voorraam;
 • Op het terrein geldt een absolute maximumsnelheid van 15 km per uur om de veiligheid van iedereen te garanderen.

Gebruik faciliteiten

Elke gast en andere gebruiker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor het gebruik van de verschillende faciliteiten en ruimten op het Bio Vakantieoord. Het gebruik van de faciliteiten vindt plaats op eigen risico en de gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht en eigen veiligheid, tenzij er expliciet andere schriftelijke afspraken gemaakt zijn.

Geluidsoverlast

Iedereen zorgt er voor dat het na 20.00 uur rustig is op het park. Alleen na toestemming van de directie is het mogelijk om tot 22.00 uur muziek of ander geluid te maken op het park.

Afval

Afval moet gedeponeerd worden in de daarvoor beschikbare containers die zich aan de rand van het park bij de parkeerplaats en het fietsenhok bevinden. Hier staan ook de containers voor gescheiden afvalinzameling zoals plastic, papier en glas.

Huisdieren

Hulphonden en assistentiedieren zijn natuurlijk overal welkom op ons park.

Andere huisdieren zijn welkom in de bungalows. De tenten zijn niet toegerust op het verblijf van huisdieren.

Op het terrein moeten alle honden altijd aangelijnd zijn en je dient een Bench mee te nemen.

Voor het meebrengen van een hond brengen wij extra schoonmaakkosten in rekening. Voor officieel gecertificeerde hulphonden berekenen wij natuurlijk geen extra kosten. Is jouw hulphond officieel gecertificeerd, vermeld dit dan bij de boeking.

Open vuur

Met het oog op de risico’s in de bosrijke omgeving van het Bio Vakantieoord is open vuur (zoals kampvuur en barbecues) niet toegestaan. Hiervan kan alleen worden afgeweken in overleg met de beheerder, die daarvoor toestemming kan verlenen, mits aan alle vereiste veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. Ook gourmetten en fondue is in de bungalow niet toegestaan. Uitzonderingen worden alleen toegestaan na overleg met de beheerder.

Roken bij Bio

Het Bio Vakantieoord is zoveel mogelijk een rookvrij park. Daarom is roken niet overal toegestaan, behalve buiten op het eigen terras van de bungalow en op de aangegeven plaatsen in het park. In de bungalow is roken niet toegestaan.

Algemene voorwaarden

update juli 2013

1. RESERVERING

Voor reserveringen kunt u telefonisch contact opnemen met de receptie van Bio Vakantieoord (026-4838201). Bio Vakantieoord neemt alleen reserveringen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Na de reservering ontvangt u binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging. Indien u binnen 10 dagen geen bevestiging van uw reservering heeft ontvangen, raden wij u aan om telefonisch contact met ons op te nemen.

2. TARIEVEN

De tarieven op de prijslijst en/of de site van Bio Vakantieoord zijn niet bindend. Bio Vakantieoord houdt zich het recht voor deze tarieven te wijzigen.

3. BETALINGEN

 • Wij verzoeken u binnen 14 dagen na de bevestigingsdatum de aanbetaling te voldoen én het
  bijgevoegde bevestigingsformulier retour te zenden of mailen. Als aan één van deze voorwaarden niet
  wordt voldaan kan uw reservering komen te vervallen. Het restantbedrag dient u 8 weken voor aankomst te
  hebben voldaan.
 • Bij een reservering binnen 8 weken tot 1 week voor aankomst dient u de gehele betaling vóór aankomst
  te voldoen én het bijgevoegde bevestigingsformulier direct retour te zenden.
 • Bij een reservering binnen 1 week voor aankomst gaarne uw betaling elektronisch of bij aankomst te vol-
  doen middels contante betaling of pin én het bijgevoegde bevestigingsformulier direct retour te zenden.
 • Bij betaling altijd uw reserverings- en (indien bekend) depositnummer vermelden.

4. ANNULEREN

Annuleren kan alleen schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Bij annulering zijn de volgende bepalingen van toepassing m.b.t. het verschuldigde bedrag:

 • Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling zijnde 25% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag:
  35% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag:
  40% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de aankomstdag:
  50% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de aankomstdag:
  75% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de aankomstdag (exclusief):
  90% van de reissom
 • Bij annulering op de aankomstdag of later: de volle reissom
  Wij adviseren u zélf een annuleringsverzekering af te sluiten!

5. VERBLIJF

U kunt uw accommodatie op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken. Bij het betrekken van uw
accommodatie wordt u gevraagd de inventaris te controleren. Wanneer de inventaris beschadigd of niet
compleet is, vragen wij u om dit op de dag van aankomst aan te geven bij de dienstdoende beheerder.

 • U wordt geacht het meubilair (tafels, stoelen en bedden) niet te verplaatsen naar andere ruimten in de
  bungalow om beschadigingen te voorkomen; indien dit noodzakelijk is, graag in overleg en in aanwezigheid van de beheerder uit te voeren.
 • Op de vertrekdatum verwachten wij van u, dat u uw accommodatie vóór 10.00 uur verlaten heeft.
  Bij vertrek vindt een eindcontrole plaats door de beheerder. Eventuele schade aan gebouwen en/of installaties of schade aan c.q. ontbreken van inventaris zal op een schadeformulier worden vermeld en deze schade wordt aan u in rekening gebracht. U kunt het schadebedrag, indien mogelijk per pin of contant, direct voldoen. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u hiervoor een factuur.
 • Bij vertrek dient de inventaris (incl. servies en bestek) zich op dezelfde plaats te bevinden als bij aankomst in de bungalow. Indien u meerdere bungalows gehuurd hebt, moet u zorg dragen dat de inventaris in de juiste bungalow blijft. Mocht u hierin in gebreke blijven en hieruit voor de beheerder extra werkzaamheden voortvloeien, zullen de betreffende loonkosten eveneens verrekend worden via het schadeformulier.
 • Met klachten kunt u tijdens uw verblijf terecht bij de beheerder in het Meeting Point. Klachten kunt u ook richten aan Stichting Bio Kinderrevalidatie, t.a.v. de directie, Wekeromseweg 8, 6816 VS Arnhem.

6. WIFI

Het Bio Vakantieoord stelt gratis WiFi-gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar, uitsluitend voor persoonlijk en niet-zakelijk gebruik;

 • Het Bio Vakantieoord is gerechtigd om de toegang tot internet zonder opgaaf van reden te blokkeren.
 • Het Bio Vakantieoord is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker en is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit eventuele uitval of blokkering van internettoegang. De gebruiker is zelf geheel verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn eigen gegevens en data;
 • Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Tevens zal de gebruiker zich te alle tijden houden aan alle reguliere wetten en het netwerk niet gebruiken voor toegang tot informatie die pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend of onoorbaar is.

7. HUISDIEREN

Hulphonden en assistentiedieren zijn natuurlijk overal welkom op ons park.
Andere huisdieren zijn welkom in de bungalows. De tenten zijn niet toegerust op het verblijf van huisdieren.
Op het terrein moeten alle honden altijd aangelijnd zijn en je dient een Bench mee te nemen.
Voor het meebrengen van een hond brengen wij extra schoonmaakkosten in rekening. Voor officieel gecertificeerde hulphonden berekenen wij natuurlijk geen extra kosten. Is jouw hulphond officieel gecertificeerd, vermeld dit dan bij de boeking.

8. SCHOONMAAK

U treft uw accommodatie schoon aan. Indien dit niet het geval is, raden wij u aan dit direct te melden bij de beheerder in het Meeting Point. Na vertrek zal uw accommodatie worden schoongemaakt. De kosten hiervoor zijn inbegrepen bij de verhuurprijs (met uitzondering van de eventuele schoonmaakkosten voor een huisdier).

9. AANSPRAKELIJKHEID

Het Bio Vakantieoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het park of in
  de accommodatie;
 • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van
  voorzieningen op het park of in de accommodatie;
 • Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;
 • Ongemak c.q. overlast welke wordt veroorzaakt door derden buiten de verantwoordelijkheid van Het
  Bio Vakantieoord;
 • Gevolgen van deelname aan activiteiten van welke aard dan ook op het park;
 • De huurder en medehuurders zijn aansprakelijk voor alle verlies of schade die voor Het Bio
  vakantieoord is ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt
  door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het park bevinden
  alsmede alle schade die veroorzaakt is door eigendommen die zij bij zich hebben;
 • Het gebruik van voorzieningen en hulpmiddelen in vakantieaccommodaties, recreatiegebouwen en op het terrein van Het Bio Vakantieoord geschiedt voor eigen risico van de gebruikers. Het Bio
  Vakantieoord is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan als
  gevolg van het gebruik door gasten en/of bezoekers van gasten van Het Bio Vakantieoord.

10. DIVERSEN

 • Schade en/of breuk aan of in de accommodatie zelf of aan het interieur en/of inventaris dient direct gemeld
  te worden aan de beheerder;
 • Indien er zuurstof opgeslagen of gebruikt wordt in de bungalow bent u verplicht dit VOORAF te melden;
 • Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden;
 • Herkenbare (druk)fouten en vergissingen op de websites, in brochures, advertenties en andere publicatie
  van Het Bio Vakantieoord zijn niet bindend;
 • De accommodaties beschikken elk over een eigen inrichting;
 • Wijzigingen in opzet en uitvoering van ons terrein en de daarbij horende objecten zijn voorbehouden.

Beleid honden bij Bio Vakantieoord

Je hulphond mee op vakantie? Dat kan vanzelfsprekend.
Op veler verzoek is het sinds kort mogelijk ook niet-hulphonden mee te nemen naar het Bio Vakantieoord.  Ook een niet-hulphond kan immers een belangrijke rol spelen in het welzijn van een gehandicapt kind.  

Voor ieders vakantieplezier heeft Bio hiervoor een aantal regels opgesteld.

 • Bij een verblijf in een tent is alleen een hulphond toegestaan, voor andere huisdieren zijn de tenten niet geschikt.
 • Bij reservering zal je gevraagd worden naar het type niet-hulphond: het ras, de leeftijd en de grootte.
 • Op het gehele terrein van Bio lopen alle honden aangelijnd.
 • Ook bij de bungalow blijft een iedere hond aangelijnd.
 • Wij vragen u een eigen bench mee te nemen. Ook een mat en een voer- en waterbak breng je zelf mee. Vanzelfsprekend mag je hond niet op de meubels of op de bedden. Indien blijkt dat dit wel is gebeurd, dan zullen er extra schoonmaakkosten in rekening gebracht worden.
 • Het is niet toegestaan meer dan 1 hond in de bungalow te laten verblijven.  Als de hond er alleen is, mag hij niet blaffen. Dit geeft overlast voor andere vakantiegasten.
 • De niet-hulphulphond mag niet mee naar de manege, het MeetingPoint, de bioscoop, het zwembad, Baloe en de snoezelruimten.
 • Je hond laat je uit, buiten het gehele omheinde terrein van het Bio Vakantieoord. Je kunt er prachtige wandelingen maken. Bedenk dat er wild loopt in het buitengebied en dat je hond niet overal los mag lopen. Uitlaten in het BioBos of op de grasvelden van Bio is niet toegestaan.
 • Mocht je hond per ongeluk tóch zijn behoefte doen op het Bio-terrein, dan dien je dit direct op te ruimen.
 • Mocht er schade ontstaan door de hond, dan zal dit aan je doorbelast worden.
 • Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de toegang van de niet-hulphond tot ons vakantiepark te ontzeggen. Mocht je hierdoor besluiten zelf ook je verblijf te beëindigen, weet dan dat wij de betaalde boeking niet zullen restitueren.
 • Aan het verblijf van niet-hulphonden zijn extra schoonmaakkosten verbonden.

Voor een fijne vakantie voor alle gasten vertrouwen wij erop dat hondeneigenaren deze spelregels naleven.  Heb je vragen? Neem gerust contact op met de afdeling reserveringen.

Weercode knmi en de impact op je verblijf

De weercodes worden uitgegeven door het KNMI als de veiligheidsrisico’s zo groot zijn dat de impact van gevaarlijk weer maatschappij-ontwrichtend zijn. Denk hierbij aan weersomstandigheden zoals zware windstoten, lokaal veel neerslag of grote hagel, gladheid, grote hitte boven 34 graden of temperaturen lager dan -20 graden Celsius. Meer informatie www.knmi.nl.

Het KNMI kent de volgende weercodes:

Code groen
Geen bijzonderheden. Geen waarschuwingen.

Code geel: Wees alert
Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Raadzaam om op te letten. (zekerheid minstens 60%).

Code oranje: Wees voorbereid
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel plaatselijk zijn.

Code rood: onderneem actie
Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel plaatselijk zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 24 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.

Maatregelen door Bio Vakantieoord bij ontwrichtende situaties

Bio zal bij weeralarmen die vanuit overheid/KNMI worden afgegeven hiervan altijd kennis nemen en maatregelen treffen indien deze worden aangegeven. Denk hierbij aan een hitteplan, bosbrandvoorschrift of een weercode waarbij medewerkers en/of gasten (direct) gevaar lopen.

Bij dergelijke situaties zullen directeur en bedrijfsleider in samenspraak een beslissing nemen en deze dient ten allen tijde te worden opgevolgd door medewerkers en/of gasten. Bio zal per doelgroep en per situatie (zoals gasten in bungalows, gasten in tenten, paarden, medewerkers/vrijwilligers) deze beslissing wegen en via de beheerders meedelen aan betrokkenen.

De directie behoudt zich het recht om deze beslissingen te nemen en bepaalt hierbij ook de duur van de beslissing. De directie kan hierbij besluiten om (gedeeltes van) het Bio Vakantieoord te sluiten en gasten, medewerkers en/of paarden te ontruimen. Bio is niet aansprakelijk voor schadeclaims die voortvloeien uit eventuele gevolgen van weersinvloeden en natuuromstandigheden en de gevolgschade die daarbij hoort. Ook vindt geen restitutie plaats van eventuele misgelopen vakantiedagen.

Criteria for a stay at Bio Vakantieoord

Basic criteria for a stay at the Bio Holiday Park:

 • Family with at least 1 disabled child;
 • during the Dutch school holidays, families with young (school-age) children have priority over bookings;
 • outside the Dutch school holidays, all guests with a physical and/or mental disability are welcome.

The Bio Holiday Park is a place in the Netherlands for families with a disabled child. Our staff is enthusiastic about providing a pleasant, carefree and affordable holiday for all guests, with as much individual attention as possible. We offer fully adapted bungalows equipped with all the necessary facilities. Our entire park, including the swimming pool, the riding school, the cinema, the petting zoo and the playground, is completely adapted to people with disabilities.

Mental, physical or "invisible" disability
The Bio Holiday Park is primarily intended for families with one (or more) children with a mental and/or physical disability and their siblings. Families with children with "invisible" disabilities such as autism are also welcome. Due to their disability, they often cannot use a regular Holiday Park.

Age categories
During the school holidays, the age limit for renting a holiday bungalow at Bio is 25 years for the disabled person. However, we also know that age is not always the decisive factor. Individual adaptation to the needs of the individual is always the starting point. During the Dutch school holidays, we offer, with the help of an animation team, relaxing activities tailored to the needs of the disabled child and its siblings. Outside school holidays, guests with disabilities and their families and/or carers of all ages are welcome in our park, subject to availability.

The final decision on a lease lies with the management
In case of doubt about the disability of a person within the family or group for whom a holiday is reserved, the management reserves the right to decide whether or not to rent a bungalow. In this way, we want to avoid disappointing those who urgently need a holiday with adaptations and facilities because there is a lack of available bungalows.

Privacy statement verwerking gastgegevens door stichting Bio Kinderrevalidatie

In dit Privacy statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Stichting Bio Kinderrevalidatie is ook bekend onder de naam Bio Vakantieoord en wordt hieronder verder Bio genoemd.

Bio gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Reikwijdte

Dit Privacy Statement is van toepassing op verwerking gastgegevens ten behoeve van een verblijf in het Bio Vakantieoord of gebruikmaking van een van de faciliteiten. Ook de aanvragen voor sponsorvakanties vallen hieronder.
De algemene privacy statement vind u hier.  

Verantwoordelijke

Bio is de verantwoordelijke voor de verwerking van gastgegevens in de zin van de Wbp en Avg.

Bio is bereikbaar via e-mail: info@stichtingbio.nl
en is gevestigd aan de
Wekeromseweg 8
6816VS Arnhem

Voor welke doeleinden verwerkt Bio uw persoonsgegevens?

Bio verwerkt NAW gegevens en geboortedata van al haar vakantiegasten om te voldoen aan de wet die ons verplicht een nachtregister bij te houden. Tevens willen we zelf graag weten wie op ons terrein verblijft zodat we onze gasten kunnen aanspreken.

Bio verwerkt ook persoonsgegevens incl. leeftijd en enkele medische gegevens. Deze gegevens omtrent een eventuele beperkingen (géén diagnoses/medicijngebruik) worden geregistreerd om de gasten van het Bio Vakantieoord goed ten dienst te zijn en bovendien in geval van calamiteiten de juiste hulp te kunnen bieden.
Gebruik van medicinaal zuurstof wordt bijgehouden voor de veiligheid van de gasten en hulpverleners bij calamiteiten.
Deze gegevens worden intern gedeeld met medewerkers die hiervan op de hoogte dienen te zijn en met het BHV-team in geval van calamiteiten.

Daarnaast worden persoonsgegevens als leeftijd, woonplaats en de aard van de beperking (géén diagnoses/medicijngebruik) bijgehouden voor statistich onderzoek. In deze statistieken zijn de gegevens niet herleidbaar. De statistieken kunnen gebruikt worden voor verbetering van onze diensten, marketingonderzoek en fondswerving.

Voor de aanvraag van “sponsorvakanties” worden soms diagnoses en uitgebreidere medische gegevens alsmede financiële- en/of gezinssituaties  aan Bio verstrekt. Deze worden gebruikt om te beoordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor een “sponsorvakantie”. Deze gevoelige gegevens worden na de beoordeling vernietigd en niet intern gedeeld.

Wij beveiligen de gegevns vanaf het moment dat wij ze in bezit hebben.
Denk u eraan dat als u ons gegevens verstuurd per e-mail dat deze gegevens niet beveiligd verstuurd worden. Voor uw veiligheid werken wij momenteel aan een beveiligd formulier zodat uw gegevens ook onderweg naar ons beveiligd zijn.
Mocht u uw gegevens nu al niet per e-mail willen versturen neem dan contact op met de receptie van het Bio Vakantieoord.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Naw; geboortedatum; telefoonnummer; e-mailadres; postadres; naam relatie die in geval van calamiteit wordt gewaarschuwd; al dan niet een lichamelijke of verstandelijke beperking; gebruik rolstoel; gebruik zuurstof.
Bij een aanvraag voor een sponsorvakantie worden soms diagnoses en uitgebreidere medische gegevens alsmede financiële- en/of gezinssituaties  aan Bio verstrekt.
In telefoongesprekken kunnen soms diagnoses en uitgebreidere medische gegevens alsmede financiële- en/of gezinssituaties ter sprake komen, indien dit voor een prettig verloop van de vakantie noodzakelijk is worden hiervan aantekeningen gemaakt.
Bio verzamelt deze (persoons)gegevens direct bij u, deze gegevens worden nadrukkelijk niet verrijkt met gegevens van derden.

Hoe zorgt Bio voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Bio verwerkt deze gevoelige persoonsgegevens alleen ten behoeve van de uw vakantie bij het Bio vakantieoord.
Bio gaat zeer vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens. Bio neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat deze persoonsgegevens worden beschermd. Bio zal deze gevoelige persoonsgegevens in geen enkel geval delen met derden behalve als dit in medisch belang is van de gast in geval van een calamiteit. Of in geval van aanwezigheid van zuurstof in de vakantiebungalow met hulpverleners voor hun veiligheid, dit in verband met de explosieve eigenschappen van deze medicinale zuurstof bij brand.

Deze gegevens zijn toegankelijk voor de leverancier van onze reserveringssoftware. Met deze leverancier is een verwerkingsovereenkomst afgesloten en de veiligheid van de gegevens is hierin gewaarborgd.

Bio verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Veilige informatieoverdracht

Indien u gebruik wenst te maken van een beveiligde verbinding om uw gegevens aan ons te versturen kunt u contact opnemen met de receptie van het Bio Vakantieoord.

Bewaartermijn

Bio bewaart deze gevoelige persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.
De gastgegevens worden na de laatste dienstverlening 4 jaar bewaard om een eventuele volgende dienstverlening makkelijker te laten verlopen. Na deze periode worden de gegevens gewist, vier weken later zullen dan ook alle gegeven uit de back-up data gewist zijn.
De reserveringsgegevens vallen onder financiele gegevens en worden wettelijk 7 jaar bewaard.
Mocht u er prijs op stellen dat wij de gastgegevens (niet de reserveringsgegevens) direct na vertrek wissen dan kunt u dat bij het reserveren aangeven.
natuurlijk kunt u ook later een verzoek tot het wissen van deze gegevens doen.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Bio. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Bio nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Stuur uw verzoek naar:
e-mail: info@stichtingbio.nl

of per post:
Stichting Bio Kinderrevalidatie
T.A.V. PRIVACY OFFICER
Wekeromseweg 8
6816VS Arnhem

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 5 juni 2018

Bio behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Bio raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Indien er wijzigingen plaatsvinden die betrekking hebben op de verwerking van medische gegevens zullen betrokkenen altijd vooraf op de hoogte gesteld worden.


IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09