algemene voorwaarden donaties

Algemene Voorwaarden Donaties aan het Bio Vakantieoord

Uw donatie maakt het mogelijk dat gezinnen met een meervoudig gehandicapt en/of een zorgintensief kind samen kunnen zijn tijdens een onvergetelijke droomvakantie bij het Bio Vakantieoord.

1. Definities

Donatie: ieder geheel vrijwillig gegeven goed (waaronder ieder geldbedrag), geschonken door een donateur aan het Bio Vakantieoord.
Donateur: natuurlijke persoon (of rechtspersoon) die een donatie aan het Bio Vakantieoord heeft gedaan, doet of zal doen.
Bio Vakantieoord: Stichting Bio Kinderrevalidatie, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41197926.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Donatie.
2.2 Door het doen van de Donatie stemt de Donateur in met deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Voor de verwerking van een Donatie maakt het Bio Vakantieoord gebruik van de persoonsgegevens van de Donateur. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is het privacybeleid van het Bio Vakantioeoord van toepassing.

3. Donaties

3.1 De Donateur stemt in dat het Bio Vakantieoord de Donatie vrijelijk mag bestemmen overeenkomstig haar statutaire doelen en bepalingen.
Indien bij de donatie is aangegeven dat deze aan een specifiek project gedoneerd dient te worden dan zal Bio vakantieoord aan dit verzoek voldoen binnen haar mogelijkheden.
3.2 De donateur garandeert de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en persoonsgegevens en de donateur verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
3.3 Een donatie is onherroepelijk, geheel vrijwillig en zonder directe tegenprestatie.
3.4 Op verzoek van de Donateur verstrekt het Bio Vakantieoord een bewijs van Donatie. Lees meer over de fiscale voordelen en belastingvrij schenken op de website www.belastingdienst.nl

4. Slotbepalingen

4.1 Op deze donatievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
4.2 De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd inzake geschillen met betrekking tot een Donatie tussen een Donateur en het Bio Vakantieoord.
4.3 Het Bio Vakantieoord behoudt zich het recht voor om deze donatievoorwaarden te wijzigen en /of uit te breiden.

Dank voor uw steun aan het Bio vakantieoord. Uw steun draagt eraan bij dat wij ons kunnen blijven inzetten voor de gezinnen. Mocht u vragen hebben, aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om uw verzoek zo
snel en adequaat als mogelijk te behandelen.

Wat maakt u met uw gift mogelijk?

Wij maken vakanties mogelijk voor gezinnen met een meervoudig gehandicapt kind. Op ons volledig aangepaste vakantiepark kunnen zij tegen een betaalbare prijs genieten van een heerlijke vakantie samen. Als geen ander weten wij hoe zwaar de zorg is voor een kind met een beperking en hoe belangrijk het voor deze gezinnen is om met elkaar te kunnen ontspannen in een veilige omgeving. Bij het Bio Vakantieoord zijn alle noodzakelijke hulpmiddelen standaard aanwezig en we beschikken over een unieke combinatie van aangepaste faciliteiten. Bij het Bio Vakantieoord kan ieder gezin op eigen wijze genieten van een droomvakantie! Het onderhoud en de aanschaf van de aangepaste faciliteiten en noodzakelijke hulpmiddelen maken een aangepaste vakantie enorm kostbaar. Dankzij giften en donaties kunnen wij deze vakanties tegen een betaalbare prijs aanbieden. Daarom zijn we zo blij met uw steun en hopen we ook in de toekomst op uw steun te kunnen rekenen.

Laatste wijziging en update 3 mei 2022


IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09